Møter

Menighetens møter er åpne for alle, uansett bakgrunn, kultur, hudfarge eller nasjonalitet. Møtene tolkes (engelsk, rumensk, spansk).

Her er en liten presentasjon av hva slags møter vi har, og hvorfor. Er du interessert i å besøke oss, finner du møtestidene i kolonnen til høyre, og adresse på kontaktsiden.

Bibelstudier

«Du kjenner fra barndommen av de hellige skrifter, som kan gjøre deg vis til frelse ved troen på Kristus Jesus.» (2 Tim 3:15)

Vi samles for å lese Guds Ord og studere Skriftene. Gud har i menigheten satt noen til apostler, hyrder og lærere og disse har blant annet fått som embete å utlegge skriftene.

Bibelordet er nyttig til undervisning, tilrettevisning, formaning og oppfostring for at det gudsmenneske kan bli fullt utrustet til å utføre alt godt verk. Og for at Ordet skal bli det sverd som det er satt til så må det praktiseres – og det er det som bibelstudiet er en grunn for.

Vekkelsesmøter/evangelisk møte


Vekkelsesmøte i teltet på Youngstorget

Idag annonseres i stort sett ikke vekkelsesmøter. Kirker og menigheter har blitt altfor fine for slikt.

Vekkelsesmøte er nemlig noe så uvanlig som et spontant møte, der sang, vitnesbyrd, lovprisning og Åndens gaver samvirker på en underbar måte for å føre ut det glade budskapet.

Ett vekkelsesmøte er ikke et skrivebordsprodukt og ikke mulig å forutbestemme. Det kommer av at Gud ser individens behov, og vil møte hver enkelt på den måten han og hun behøver. Nettopp du er søkt av kjærlighetens Gud!

Vi forkynner Jesus, slik at mennesker blir forvandlet og får oppleve at Gud møter dem til frelse og helbredelse. Du er varmt velkommen til å delta.

Dåp

Vi praktiserer dåp av alle som bekjenner Jesus Kristus som Herre og frelser. Dette skjer gjennom full neddykkelse i vann.

Dåpen er en bekjennelse innfor verden at man forlater et gammelt liv, for å leve for Gud.

» Mig er gitt all makt i himmel og på jord; gå derfor ut og gjør alle folkeslag til disipler, idet I døper dem til Faderens og Sønnens og den Hellige Ånds navn…» (Matt 28:18-19

«Vi blev altså begravet med ham ved dåpen til døden, forat likesom Kristus blev opreist fra de døde ved Faderens herlighet, så skal også vi vandre i et nytt levnet. For er vi blitt forenet med ham ved likheten med hans død, så skal vi også bli det ved likheten med hans opstandelse» (Rom 6:4-5)

Evangelisasjon

Et av Bibelens store temaer, er at budskapet om Jesus Kristus skal spres i hele verden. Jesus sier selv i sin siste tale til sine disipler: «…I skal få kraft idet den Hellige Ånd kommer over eder, og I skal være mine vidner både i Jerusalem og i hele Judea og Samaria og like til jordens ende.» (Ap.gj. 1:8)

Vi ønsker på mange måter å nå ut til mennesker med det glade budskap. Blant annet pleier vi å ha torgmøter. Da tar vi med instrumenter og høytalere, og synger og vitner om Jesus. Vi får mulighet å samtale med mennesker, og det knyttes ofte nye kontakter.

Bønnemøter

Vi samles hver dag til bønnemøter i storfamilien. Vi tror på en åpen kommunikasjon mellom himmelen og jorden, som det står skrevet i Bibelen:
«Jeg formaner altså fremfor alle ting at det gjøres bønner, påkallelser, forbønner, takksigelser for alle mennesker…» (1. Tim 2,1)
«…bed uavlatelig, takk for alt! for dette er Guds vilje i Kristus Jesus til eder. (1. Tess 5,17-18)
«Men alle tings ende er kommet nær; vær derfor sindige og edrue så I kan bede…» ( 1. Petr 4,7)