Møter

Menighetens møter er åpne for alle, uansett bakgrunn, kultur, hudfarge eller nasjonalitet. Møtene tolkes ved behov til engelsk, rumensk og spansk. Her er en liten presentasjon av hva slags møter vi har, og hvorfor.

Bibelstudier

«Hele Skriften er innåndet av Gud og nyttig til lærdom, til overbevisning, til rettledning, til opptuktelse i rettferdighet, for at Guds menneske kan være fullkomment, satt i stand til all god gjerning.» (2 Timoteus brev 3:16-17)

Vi samles for å sammen lese og studere Guds Ord. Gud har i menigheten satt noen til apostler, hyrder og lærere og disse har blant annet fått som embete å utlegge skriftene.

Bibelordet er nyttig til undervisning, tilrettevisning, formaning og oppfostring for at det gudsmenneske kan bli fullt utrustet til å utføre alt godt verk. Og for at Ordet skal bli det sverd som det er satt til så må det praktiseres – og det er det som bibelstudiet er en grunn for.

Vekkelsesmøter/evangelisk møte

Vekkelsesmøte i teltet på Youngstorget

«Dere er alle lysets barn og dagens barn. Vi hører ikke natten eller mørket til. La oss derfor ikke sove som de andre, men la oss våke og være edrue.» (1. Tessalonikerbrevet 5:5-6)

Vi ønsker at våre møter skal være preget av spontanitet, glede og inderlighet i tilbedelsen av Gud. Derfor er våre samlinger fylt av sang, bønn, vitnesbyrd og forkynnelse. I våre vekkelsesmøter inviterer vi spesiellt den som ikke kjenner til troen på Gud, og presenterer evangeliet på en enkel og inderlig måte.

Vi forkynner Jesus, slik at mennesker blir forvandlet og får oppleve at Gud møter dem til frelse og helbredelse. Du er varmt velkommen til å delta.

Dåp

 

Vi praktiserer dåp av alle som bekjenner Jesus Kristus som Herre og frelser. Dette skjer gjennom full neddykkelse i vann.

Dåpen er en bekjennelse innfor verden at man forlater et gammelt liv, for å leve for Gud.

Jesus sa: «Meg er gitt all makt i himmel og på jord! Gå derfor ut og gjør alle folkeslag til disipler, idet dere døper dem til Faderens og Sønnens og Den Hellige Ånds navn, og lærer dem å holde alt det jeg har befalt dere. Og se, jeg er med dere alle dager inntil verdens ende!» (Matteus 28:18-20)

«Vi ble altså begravet med ham ved dåpen til døden, for at likesom Kristus ble oppreist fra de døde ved Faderens herlighet, så skal også vi vandre i et nytt liv. For er vi blitt forenet med ham ved en død som er lik hans død, så skal vi også bli det ved en oppstandelse som er lik hans oppstandelse.» (Romerbrevet 6:4-5)

Evangelisasjon

Et av Bibelens store temaer, er at budskapet om Jesus Kristus skal spres i hele verden. Jesus sier selv i sin siste tale til sine disipler: «Men dere skal få kraft idet Den Hellige Ånd kommer over dere. Og dere skal være mine vitner både i Jerusalem og i hele Judea og Samaria og like til jordens ende.» (Apostlenes gjerninger 1:8)

Vi ønsker på mange måter å nå ut til mennesker med det glade budskap. Blant annet pleier vi å ha torgmøter. Da tar vi med instrumenter og høytalere, og synger og vitner om Jesus. Vi får mulighet å samtale med mennesker, og det knyttes ofte nye kontakter.

Bønnemøter

Vi samles hver dag til bønnemøter i storfamilien. Vi tror på en åpen kommunikasjon mellom himmelen og jorden, som det står skrevet i Bibelen:
«Framfor alle ting formaner jeg derfor til at det blir gjort bønner, påkallelser, forbønner og takk for alle mennesker…» (1. Timoteus’ brev 2:1)
«Be uten opphold! Takk for alt! For dette er Guds vilje for dere i Kristus Jesus.» (1. Tessalonikerbrevet 5:17-18)