Forkynnelse

Vi tror på

  • Én Gud, evig og treenig, åpenbaret i Fader, Sønn og Hellig Ånd.
  • Guds kjærlighet, synliggjort i Jesu forsoningsdød på Golgata.
  • Guds allmakt, gjennom Jesu oppstandelse fra de døde.
  • Guds vilje, synliggjort i tiden gjennom menigheten.
  • Jesu gjenkomst

Vår forkynnelse
Vår forkynnelse er Kristus-sentrert med hovedtyngden på den personlige omvendelsen, en indre tro som gir seg utslag i en ytre handling, dåpen. Dåpen utføres gjennom full neddykkelse i vann, og er en forening med Jesu død og oppstandelse og en god samvittighetspakt med Gud.

Vi forkynner Den Hellige Ånds åpenbarelse i menneskers liv og i menighets-fellesskapet gjennom gaver og tjenester.

Bibelen
Vi tror at Bibelens 66 bøker, slik de ble nedtegnet av profetene og apostlene, er Guds ufeilbare ord. Vi tror at den er den eneste sluttlige autoriteten (sola scriptura) når det gjelder sannhet.

Jesu gjenkomst
Jesu gjenkomst er en sentral tanke i vårt liv og undervisning, slik det har vært for levende kristne opp gjennom historien.

Ingen vet den nøyaktige tiden for Herrens gjenkomst, men Bibelen taler alikevel klart om «tidens tegn». Som troende vet vi at «han er nær for døren» (Matteus 24:32-36). Skriften maner oss til et liv i forventning og årvåkenhet og til, gjennom aktiv misjon og evangelisasjon «å fremskynde Guds dags komme» (2. Peter 3:12).

«Marana ta», kom Herre Jesus – den urkristne menighetens bønnerop – uttrykker også vår lengsel etter Jesu gjenkomst.