Forkynnelse

Vi tror på

  • Én Gud, evig og treenig, åpenbaret i Fader, Sønn og Hellig Ånd.
  • Guds kjærlighet, synliggjort i Jesu forsoningsdød på Golgata.
  • Guds allmakt, gjennom Jesu oppstandelse fra de døde.
  • Guds vilje, synliggjort i tiden gjennom menigheten.
  • Jesu gjenkomst

Vår forkynnelse
Vår forkynnelse er Kristus – sentrert med hovedtyngden på den personlige omvendelsen, en indre tro som gir seg utslag i en ytre handling, dåpen. Dåpen utføres gjennom full neddykkelse i vann, og er en forening med Jesu død og oppstandelse og en god samvittighetspakt med Gud.

Vi forkynner Den Hellige Ånds åpenbarelse i menneskers liv og i vårt fellesskap gjennom gaver og tjenester.

Jesu gjenkomst
Jesu gjenkomst er en sentral tanke i vårt liv og undervisning, slik det har vært for levende kristne opp gjennom historien.

Vi vet ikke den nøyaktige tiden for Herrens gjenkomst (Mark. 13;32), men Bibelen taler alikevel klart om «tidens tegn». Som troende vet vi at «han er nær for døren» (Matt. 24:32-36). Skriften maner oss til et liv i forventning og årvåkenhet (Fil. 3:20 / Matt. 25:13) og til, gjennom aktiv misjon og evangelisasjon «å fremskynde Guds dags komme» (2. Pet. 3:12).

«Maranata», kom Herre Jesus – den urkristne menighetens bønnerop – uttrykker også vår lengsel etter Jesu gjenkomst.

(Jesu gjenkomst er omtalt 318 ganger i Det Nye Testamentets 260 kapitler og vises til én gang i hver tjuefemte vers fra Matteus evangelium til Johannes` åpenbaring.)